Вашему вниманию
Автоматизация бизнеса
Разработка ПО на заказ
   
Решения "СВІТ Проф"
Холдинг
Предприятие
Пенсионные фонды
Управление активами
Энергетика
Медицина
Управление закупками
Документооборот
Геоинформационные
системы
Инновации
логотип Войнаровський В.Р., Кравченко О.В., Нестерчук М.В., Рощiна С.П., Стародуб П.П.

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ МЕДИЧНОГО ДОКУМЕНТООБIГУ
ДЛЯ ПОТРЕБ ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФIЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДIВ (АIС МЕД  "ТАЛАН")

      Успіх впровадження автоматизованих інформаційних систем залежить як правило від кількох факторів: зацікавленості управлінського персоналу в якості Системи та темпів її розвитку, мотивації безпосередніх виконавців, високої кваліфікації розробників та інтеграторів.
      Вдалим можна назвати спільну розробку та впровадження Системи інформаційного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги "ТАЛАН" на базі локальної мережі  Київської міської студентської поліклініки. Побудована паралельно з розробкою Системи локальна мережа Київської міської студентської поліклініки, достатня конфігурація серверу, комп’ютери для персоналу стали основою для плідної роботи по впровадженню системи медичного документообігу та створенню інформаційних баз даних. Наступним успішним етапом стало підключення філіалів – віддалених поліклінічних відділень з використанням модемного зв’язку.
      Автоматизована інформаційна система медичного документообігу "ТАЛАН" призначена для автоматизації процесів роботи з медичними документами в масштабах закладу охорони здоров'я будь-якого рівня для створення медичних інформаційних комп'ютерних технологій на основі формалізованої медичної картки пацієнта для усіх форм медичного обслуговування: профілактичних оглядів, зверненнях при захворюваннях, диспансерному нагляді та лікуванні в стаціонарах.
      Компанія "СВІТ Проф" має значний досвід у побудові медичних інформаційних систем. За підсумками робіт у 1991-2000 роках було отримано авторське свідоцтво на інформаційно-пошукову систему "Талон амбулаторного пацієнта" (авторське свідоцтво № 3502 від 19.10.2000р.). Наступним етапом стала розробка та впровадження мереживної автоматизованої інформаційної системи медичного документообігу "ТАЛАН", на яку було отримано авторське свідоцтво № 6415 від 14.10.2002 р.
      На базі Системи на сьогодні можна реалізовувати як локальні (наприклад, робоче місце сімейного лікаря), так і розподілені інформаційні технології масового медичного обслуговування (поліклініка, клініка, медсанчастина, діагностичний центр, районне та міське управління охорони здоров’я). Процедура авторизації прав користувачів дозволяє працювати з єдиною базою даних системи багатьом працівникам медичної установи. При цьому кожен із них отримує право доступу до документації тільки у розділах, безпосередньо пов'язаних із його службовими обов'язками.
      Система орієнтована на українську модель медичного документообігу і відповідає вимогам до побудови сучасних інформаційних систем. В Системі організовано пошук по банку даних населення та базам даних  актуальної інформації за довільними значеннями атрибутів (полів) відповідних баз даних. За допомогою Системи можна обробити інформаційні ресурси медичної установи на всіх посадових рівнях, від працівника реєстратури до адміністрації.


Вимоги, яким відповідає система «ТАЛАН»:

 • системність;
 • комплексність;
 • узгодженість;
 • додержання національних і міжнародних стандартів;
 • технологічність;
 • інформаційна доступність;
 • функціональність;
 • адаптивність;
 • безпечність;
 • масштабованість;
 • єдиний інформаційний простір
      Система містить інформацію як про кожного пацієнта, так і про всіх пацієнтів в розрізі відділень медичних закладів, дані про роботу кожного співробітника і всього медичного закладу, мінімізується  додаткова інформація. Вхідна і вихідна інформація стандартизовані, тобто відповідають встановленим обліково-звітним документам та нормативним актам України, відповідають діючим інформаційним стандартам, які стосуються медичної документації. Система задовольняє запити не тільки адміністрації, а також потреби у інформації керівників структурних підрозділів, відділів статистики, окремих лікарів. Система  використовує українську мову.
      Основним джерелом інформації про пацієнта є "Електронна картка пацієнта", яка містить в собі інформацію: коли, хто, де і яку надавав допомогу або послугу пацієнту, а також коли, де і ким встановлені діагнози, виконані маніпуляції, обстеження, консультації, тощо.  Електронна картка пацієнта формується динамічно на прийомі та обстеженні пацієнтів лікарями, медсестрами, лаборантами або спеціалістами відділу статистики на підставі паперових носіїв інформації.
      Основним носієм інформації для створення і поповнення бази даних є "Талон амбулаторного пацієнта".
      Для оперативності в роботі, оптимізації затрат матеріальних ресурсів та часу, в залежності від причин звернення пацієнта до поліклініки талон амбулаторного пацієнта був модифікований, а сам стандартний "Талон амбулаторного пацієнта" використовується при зверненні в поліклініку пацієнта за лікуванням.

      Модифіковані талони :
 • Талон медичного профілактичного огляду" - використовується при проходженні планового медичного профілактичного огляду;
 • Талон амбулаторного обстеження осіб по кабінету" - використовується лікарем при прийомі пацієнтів, які звернулися не за лікуванням консультація, оформлення довідок, санаторно - курортної путівки та інше);
 • Талон диспансерного пацієнта" - талон амбулаторного пацієнта, який знаходиться під диспансерним наглядом.
      Основні цілі, які досягаються в розподіленій інформаційній технології медичного закладу, що автоматизується за допомогою Системи:
 • збереження установлених правил створення, руху, виконання, організації зберігання медичних документів;
 •  збереження на початковій стадії впровадження системи паралельного і взаємодоповнюючого існування "паперового" і електронного медичного документообігу, з наступним переходом до безпаперової технології;
 • організація ведення і використання банків та баз даних актуального призначення;
 • забезпечення комплексного планування та організації медичних профілактичних оглядів, диспансеризації, флюорографічні профілактичні оглядів і щеплень; автоматизація отримання медичної статистичної звітності;
 • опрацювання інформаційних ресурсів медичного закладу на всіх посадових рівнях;
 • автоматизація інформаційної технології ведення і використання амбулаторних карт та історій хвороби; автоматизація інформаційної технології комплексного планування та організації медичних профілактичних оглядів і диспансеризації;
 • автоматизація інформаційної технології медичної статистичної звітності;
 • автоматизація інформаційної технології опрацювання інформаційних ресурсів медичного закладу на всіх посадових рівнях;
 • забезпечення різноманітного рівня доступу до інформаційних ресурсів і відповідальності за внесену інформацію;
 • оперативне відображення медичної інформації про пацієнта в різноманітних формах із метою надання інформаційної підтримки лікаря при діагностиці і лікуванні;
 • забезпечення умов фахового росту лікарів і сервісу в їх організаційній і лікувальній діяльності; забезпечення умов безперервності інформаційного аспекту діяльності медичного закладу у зв'язку з переходом на розподілену комп'ютерну технологію;
 • забезпечення умов для прийняття об'єктивних рішень по навантаженню спеціалістів; автоматизація інформаційної технології статистичного аналізу інформаційних ресурсів, скорочення часу на документування для дільничних і цехових терапевтів, лікарів-спеціалістів; підвищення якості організації профілактичних оглядів, диспансеризації і діагностики контингентів пацієнтів, що обслуговуються, із перенесенням акценту на профілактику, та знизити захворюваність і інвалідність;
 • підвищення інтенсивності і раціональності завантаження персоналу, скорочення часу очікування лікарського прийому;
 • створення умов для оперативного планування, ефективної організації і керування діяльністю медичного закладу, а також передумов для гнучкої організації праці і введення нових засобів медичного обслуговування: платних послуг, технологій типу „сімейний лікар";
 • створення умов для регулярної оцінки і прогнозування характеристик станів, що узагальнюють здоров'я контингентів.

Основні характеристики системи

      Основною одиницею в автоматизованій інформаційній системі медичного документообігу „ТАЛАН" є документ. Під документом в системі „ТАЛАН" розуміється стандартний медичний документ, який зберігається в базі даних актуальної інформації та зв'язаний по ідентифікаційному коду з записом в банку даних населення. Таким чином, Систему можна розглядати як деякий „інструмент", що здійснює за запитом користувача пошук тієї чи іншої інформації для перегляду, вивчення, редагування і прийняття рішень.
      Система побудована на модульному принципі, що дозволяє при необхідності розширювати і доповнювати її функціональні можливості для вирішення додаткових завдань. В системі реалізовані наступні функціональні модулі:

 • Модуль "Загальні форми" - модуль введення медичних документів про прийом і діагностику пацієнтів;
 • Модуль "Звітні форми" - модуль медичної статистики, аналізу та планування;
 • Модуль "Довідкова інформація" - модуль нормативно-довідкової та умовно-постійної інформації, реєстрації пацієнтів та персоналу, районів та закладів обслуговування;
 • Модуль «Адміністративні функції".
      Автоматизована інформаційна система медичного документообігу закладів охорони здоров'я (загального або спеціалізованого профілю, медсанчастин, стаціонару, клініки, діагностичних центрів та інш.) "ТАЛАН" реалізує набір таких АРМів: АРМи для реалізації технології реєстрації, профільного обстеження, лікування пацієнтів спеціалістами; АРМи для реалізації технології адміністрування системи; АРМи для адміністрації медичного закладу, відділу медичної статистики, відділу кадрів, відділу реєстрації.
      Автоматизована інформаційна система медичного документообігу закладів охорони здоров'я "ТАЛАН" виконує наступні завдання:
 • створення персоніфікованого реєстру - банку даних населення; розробка і використання актуальних баз даних;
 • планування і контроль проведення медичних профілактичних оглядів, флюорографічних профілактичних оглядів, диспансеризації, щеплень;
 • облік і аналіз стану інвалідності, забезпечення підтримки процесів реабілітації і соціальної адаптації інвалідів;
 • облік і аналіз стану пацієнтів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. інвалідів ЧАЕС;
 • автоматизація ведення комп'ютерної медичної картки пацієнта як ядра системи;
 • оперативне відображення медичної інформації про пацієнта в різноманітних формах із метою надання інформаційної підтримки лікаря при діагностиці і лікуванні;
 • аналіз розповсюдженості, захворюваності, диспансеризації, реабілітації, інвалідизації пацієнтів;
 • аналіз і контроль ефективності поліклінічної допомоги;
 • оцінка якості діяльності окремих медичних колективів.
      Будь-який документ в системі "ТАЛАН" проходить наступні етапи:
 • введення і контроль медичних документів, зв'язаних із записами банку даних пацієнтів;
 • збереження актуальної інформації в базах даних;
 • пошук, редагування, використання медичних документів;
 • архівація банку даних пацієнтів і баз даних актуальної інформації з наступним використанням для аналізу динаміки розповсюдженості та захворюваності пацієнті.
      Вхідними даними для Системи є наступні медичні документи:
 • Талон амбулаторного пацієнта;
 • Талон диспансерного пацієнта;
 • Талон медичного профілактичного огляду;
 • Талон амбулаторного обстеження по кабінету;
 • Картка пацієнта денного стаціонару;
 • Картка пацієнта стаціонару;
 • Списки пацієнтів, які пройшли флюорографічний профілактичний огляд;
 • Списки пацієнтів, яким провели щеплення.
      Вихідними даними для Системи є різноманітні оперативні довідки про роботу закладу охорони здоров'я, підрозділів та спеціалістів, довідки про стан здоров'я пацієнтів, систематизовані вибірки по банку даних населення, та наступні звітні форми за будь-який період:
 • Відомість про відвідуваність спеціалістів;
 • Звіт про відвідуваність спеціалістів за рік;
 • Диспансерне спостереження, захворюваність, розповсюдженість;
 • Зведена відомість вперше виявлених нещасних випадків, отруєнь, травм;
 • Хірургічна робота;
 • Звіт про роботу денного стаціонару;
 • Звіт про роботу стаціонару;
 • Списки пацієнтів, які пройшли медичний профілактичний огляд;
 • Виконання плану з медичного профілактичного огляду;
 • Відомість медичного профілактичного огляду;
 • Списки пацієнтів, які пройшли ФПО;
 • Виконання плану з ФПО по підрозділах;
 • Виконання плану з ФПО по підрозділах за рік;
 • Список пацієнтів, що відносяться до групи ризику ФПО;
 • Виконання плану з ФПО групи ризику;
 • Списки пацієнтів, яким провели АДП-М щеплення;
 • Виконання плану з АДП-М щеплень;
 • Виконання плану з АДП-М щеплень за рік;
 • Звіт по інвалідам по підрозділах;
 • Звіт по інвалідності за типами (списки);
 • Звіт по пацієнтам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • Відомість диспансерного нагляду пацієнтів по відділеннях.

      Як довідково-нормативна інформація в Системі використовується наступна інформація:
 • банк даних населення, який може формуватись з різних джерел: як постійна вибірка з загальнодержавних, територіальних (районних, міських, баз даних відділів кадрів організацій, підприємств, баз даних житлово-експлуатаційних контор), локальних (студентська поліклініка, поліклініка сімейного лікаря, медсанчастина, лікувально-профілактичний заклад, амбулаторія і т.д.); як оперативна інформація (швидка допомога, диспансери, клініки, діагностичні центри, наукові інститути, центри і т.д.). Банк даних населення містить блок персоніфікованої інформації про пацієнта, блок адресних даних, блок даних про фізичний та психічний стан пацієнта;
 • довідник персоналу - за алфавітом та за спеціальністю, години прийому, інша довідкова інформація;
 • довідник району обслуговування (за адресами, за навчальними закладами, за районами міста, за підприємствами);
 • стандартні міжнародні, національні, галузеві та вузькоспеціалізовані довідники.
      Робоче місце для впровадження автоматизованої інформаційної системи медичного документообігу "ТАЛАН" повинно бути обладнане персональним комп’ютером з такими мінімальними характеристиками: Операційна система: Windows 98, Процесор: Реntium II 400 МГц, Оперативна пам'ять: 128 МБ, Вінчестер: 40 ГБ, Відеокарта: 4 МБ.
      Для зберігання інформації система "ТАЛАН" використовує СКБД Oracle версії не нижче 8.05 (Personal, Standart Edition, Interprise Edition). Вимоги до серверу формуються вимогами Oracle. Дані, що накопичуються на сервері, у перспективі мають бути відкриті для серверу відповідного центрального органу. Сервер є основою інформаційної мережі і акумулює в собі базовий реєстр інформаційних ресурсів. На робочих місцях необхідні персональні комп'ютери з операційною системою Windows 95/98 NT. Реалізація в архітектурі клієнт-сервер на основі серверу баз даних використовується для досягнення наступних цілей:
 • оптимального використання пропускної спроможності каналів зв'язку;
 • підвищення усталеності до збоїв за допомогою застосування транзакційоного підходу при роботі з даними;
 • досягнення максимальної продуктивності функціонування технології в цілому.;
 • сучасний графічний інтерфейс користувача з системою допомоги;
 • забезпечення ідентифікації користувача з наступним відповідним обмеженням доступу до даних;
 • високий ступінь інструментальності, що дозволяє модифікувати структуру і склад первинних даних і виключити небезпеку втрати даних;
 • умова високого рівня стандартизації первинних даних і виключення помилок при введенні інформації;
 • висока надійність збереження інформації;
      Система на сьогодні активно розвивається відповідно до потреб спеціалістів конкретного лікувально-профілактичного закладу. Стандартний блок звітів доповнюється блоком вибірок та звітів за запитом користувачів, додатковим модулем для передачі результатів розрахунків в Ехсеl.
      Ідеї, якими переймаються керівники та спеціалісти Київської міської студентської поліклініки, активно та творчо втілюються в життя розробниками компанії "СВІТ Проф".

 
Контакты  
  тел./факс : +380 (44) 482 5749
rss
Карта